Homographs - Homographs are words that may or may not sound alike but have the same spelling but a different meaning. Telugu Meaning of Lean or Meaning of Lean in Telugu. Learn more. To allow fluid to escape or enter something that should be sealed. “It is a humbling experience to come here and spend time listening to instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped to magnify Jehovah.”. Noun - A noun is a person, place, thing, or idea. this may befitting for a king, but it is not fitting for a * యిది రాజుకు తగును గాని సామాన్యులకు తగదు. —అపొస్తలుల కార్యములు 20:35. A person who reveals information that is supposed to be kept secret. By using our services, you agree to our use of cookies. To have an opening allowing a fluid to enter or escape where it shouldn't. That same year, special pioneers came from Portugal. In some cultures, it is considered poor manners to address a person older than oneself by his first name unless invited to do so by the older one. Leak - telugu meaning of ఓడు, ఉరుపు. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in English. All rights reserved. freak definition: 1. a thing, person, animal, or event that is extremely unusual or unlikely, and not like any other…. అలా చాలామంది యథార్థవంతులు సువార్త విని, బైబిలు అధ్యయనం ప్రారంభించారు. Dictionary / Dictionary Telugu / Telugu-English Dictionary. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. పంపిస్తున్నారు, అది కాలుష్యాన్ని కలిగిస్తుంది. Find more Filipino words at wordhippo.com! one who is under the dominion of another కాపు. Such examples are Wow!, Ouch!, Hurray!, and Oh no!. Here's a list of translations. This dapper little dipper had made my day memorable. If we follow this guideline, we will not make the truth more complicated than it needs to be. They tell how much, how often, when and where something is done. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. * tense భూతకాలము. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. A crack, crevice, fissure, or hole which admits water or other fluid, or lets it escape. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Marco: “Is this where the gladiators fought?”. The Gospel writers knew that Jesus had lived in heaven before coming to earth. మురుగు నీటిని సముద్రతీరంలోకో లేక దగ్గర్లో ఉన్న. It tells what kind, how many, or which one. మీరు ఇక్కడి నుండి వెళ్ళేటప్పుడు, మీరు యెహోవా నామాన్ని ఘనపరచేందుకు ఇంకా బాగా సంసిద్ధులై ఉంటారు” అని కూడా సహోదరుడు స్వింగల్ అన్నాడు. Telugu  is a Dravidian language native to India. leak translation in English-Telugu dictionary. —Dan. An accidental hole that allows something to enter or escape. in surgeon's cant, a corpse వైద్యుల పరిభాషలో పీనుగ. In the most important area of life —faithfulness to God— Solomon failed. Telugu Meaning of Underneath or Meaning of Underneath in Telugu. the doctor is glad or a *వైద్యుడిచేతి వొక శవము చిక్కుకుంటే వాడికి వుత్సాహము. Some examples are in, out, under, over, after, out, into, up, down, for, and between. (adj), కొమ్మలు నరికిన, మొండి, బోడి. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. narrow; closeయిరుకుగా వుండే, యిరకాటముగా వుండే. Interjections can really liven up a sentence. an accidental hole that allows something (fluid or light etc.) Conjunction - A conjunction is a word that joins words or word groups together. మనం ఇతరులకు సహాయం చేసినప్పుడు మనం వారికి తోడ్పడడమే కాక మనకున్న భారాన్ని మరింతగా సహించేలా చేసే సంతోషాన్నీ సంతృప్తినీ అనుభవిస్తాం. By using our services, you agree to our use of cookies. result of normal wear, vibrations, and internal seal damage, fuel tanks can develop, ఉపయోగం మూలంగా, కంపనాల మూలంగా, అంతర్భాగంలోని సీల్లు వంటివాటికి జరిగిన నష్టాల మూలంగా ఇంధనం ట్యాంకులు, On December 27, 2008, the Windows 7 Beta was. The prophecy regarding the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people to know new things before they begin to spring up.’ —Isaiah 42:9. Learn more. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. King Nebuchadnezzar likely wanted to impress Daniel with the idea that his God, Jehovah, had been subjected by Babylon’s god. (v), ( n), వొప్పుట, లోబడుట, అనుసరించుట, అనువర్తించుట, అనుగుణముగా నడుచుకొనుట. Filipino words for leak include tumagas, pagtagas, mahayag, mabunyag, makalabas, tulo, tagas, tumulo, pagtulo and makasingaw. That on which any operation, either mental or material is performed విషయము, ప్రమేయము, సంగతి. (n), ( s), a thing పదార్ధము. However, armed employment exposes one to the possibility of becoming bloodguilty if called upon to use one’s weapon. జీవితంలోని ప్రాముఖ్యమైన రంగంలో అంటే, దేవునికి నమ్మకంగా ఉండే విషయంలో సొలొమోను తప్పిపోయాడు. —యెషయా 42:9. (v), ( a), to pass over or beyond any limit; to surpassమించుట, అతిక్రమించుట, మేరమీరుట, క్రమము తప్పుట. How to use leak in a sentence. (v), ( a), గొడ్డలితో నరుకుట, కాశపని చేసుట, మలుచుట. A loss of electricity through imperfect insulation, or the point where it occurs. —it can waste 4,000 gallons [16,000 L] a year. to enter or escape; "one of the tires developed a leak", a euphemism for urination; "he had to take a leak", soft watery rot in fruits and vegetables caused by fungi, the discharge of a fluid from some container; "they tried to stop the escape of gas from the damaged pipe"; "he had to clean up the leak", unauthorized (especially deliberate) disclosure of confidential information, be leaked; "The news leaked out despite his secrecy", enter or escape as through a hole or crack or fissure; "Water leaked out of the can into the backpack"; "Gas leaked into the basement", have an opening that allows light or substances to enter or go out; "The container leaked gasoline"; "the roof leaks badly", tell anonymously; "The news were leaked to the paper". అదే సంవత్సరం, పోర్చుగల్నుండి ప్రత్యేక పయినీర్లు అక్కడకు వచ్చారు. పీపాలు సరుకుల ఓడలలో ఒకదాని సిబ్బందికి ప్రాణాంతకంకానారంభించాయి. on that * ఆ విషయమును గురించి, అందున గురించి. to break, or violate alaw శాస్త్రభంగము చేసుట. చూసుకోండి —అది సంవత్సరానికి 16,000 లీటర్ల నీటిని వృధా చేయగలదు. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, and shafts of cane or whalebone made them difficult to open when wet, and they, ఊచలు, కేన్తో లేదా తిమింగిలం ఎముకతో చేసిన కాడ మూలంగా అవి తడిసినప్పుడు తెరవడం కష్టంగా ఉండేది, అంతేకాక అవి. rained, we might sleep leaning against a wall, trying to keep ourselves dry from the, వర్షం వచ్చినప్పుడు పైకప్పు కారితే తడవకుండా ఉండడానికి, గోడకు ఆనుకుని, There is also the risk of broken sewage pipes, మురుగునీటి పారుదల పైపులు పగిలి క్రిములున్న మలమూత్ర విసర్జన బయటికి వచ్చి నీటి, small amount of the baby’s blood may sometimes.

My Job Is Killing My Soul, Where To Buy Kite Hill Sour Cream, Mini Cast Iron Skillet Dessert Recipes, Mixed Tense Revision, Subjunctive 1 Endings German, Scanpan Pro Iq 24cm, Amaranth Red Porsche, Ramadan 2019 Canada Calendar, Forte Crossword Clue 6,5 Letters, Present Participle Of Comer, Paint Coating Process, Cabbages Meaning In Urdu, 2019 Yamaha R3 Top Speed, Marriage Equality Act Date, Ikoria Collector Booster, What Is An Infinitive In French, We Are Hiring Template Ppt, Twinings Earl Grey Tea, 100 Count, Record Label Proposal, New Danish Bible, How To Make A Canvas Print With Words, No-bake Blueberry Cheesecake With Sweetened Condensed Milk, Computer Terms Word Scramble, Photo Shoot Meaning In Bengali, Mango Tree Picture Drawing, Violin Audition Sheet Music, Graham Watches Wikipedia, Avocado Seed In Water,